Podmienky ochrany osobných údajov

I.  Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: " GDPR ") je Saggita Group as, IČ 61860727, so sídlom Květinková 2714/14 a (ďalej len: " správca ").

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Květinková 2714 / 14a, Praha 3, Česká republika

Email: saggita@saggita.cz

Telefón: 00420 602 238 382

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a vykonanie práv a povinností vyplívajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov neni možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.

 3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Týmto spracovaním ste poskytol/poskytla svoj výslovný súhlas.

IV. Súbory cookies

Pri prehliadaní webových stránok meriame napríklad, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie súborov cookie pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správca. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Čo sú súbory cookie

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Pomocou nich meriame napríklad, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.

Právne dôvod používanie

Používanie súborov cookie pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správca. K používaniu iných súborov cookie nám dávate súhlas nastavením svojho prehliadača. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.
 

Aké súbory cookie používame

Názov

Účel zberu

Komu patrí

Doba uloženia

_ga, _gid, _gat

Meranie správanie návštevníkov webu a ich odlíšenie

aplikace Google Analytics

24 hodin, 2 roky, 1 minuta

sid, Sklik-[advertiser ID]

Meranie správanie návštevníkov webu a ich odlíšenie

aplikace Seznam.cz

max. 540 dní

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje 

 • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov vyplývajúcich (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nejdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmlouvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo mezinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, máte podozrenie, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odeslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.7.2019.